• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Zmień

Język:

Waluta:

Koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu MOTEX

1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.

2) KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3) KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4) PRODUKT – produkt, który Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5) REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

6) SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.motex.net.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Produktu.

7) SPRZEDAWCA – Motex Monika Pyszka, ul. Rumuńska 1C, 91-337 Łódź, numer NIP 7291672422, numer REGON 100738814.

8) STRONA – Sprzedawca lub Klient.

9) UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

10) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.motex.net.pl.

2) Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

3) Sprzedawca przewiduje następujący sposoby kontaktowania się z Klientem:

- mailowo;

- telefonicznie;

4) Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

1) Zamówienia Produktów można składać przez całą dobę, przez 7 (siedem) dni w tygodniu, przez cały rok, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.

2) W celu złożenia Zamówienia Produktu Klient zobowiązany jest:

a) wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego;

b) dokonać wyboru Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;

c) wypełnić interaktywny formularz zamówienia zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego;

d) potwierdzić złożenie Zamówienia Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3) Klient poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zobowiązuje się do zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

4) W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko lub nazwę firmy i NIP, adres (ulica i numer, kod pocztowy, miasto) numer telefonu kontaktowego, adres e – mail, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności. Klient jest zobowiązany do podania kompletnych oraz prawdziwych danych w formularzu Zamówienia Produktu.

5) Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość złożenia Zamówienia Produktu bez rejestracji konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego, z rejestracją konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub poprzez zalogowanie się na konto na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Produktu. Sprzedającemu przysługuje prawo do odmowy realizacji Zamówienia Produktu w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia Produktu przez Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści Zamówienia Produktu.

7) Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8) Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera stawkę należnego podatku VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy Produktu.

9) Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia Produktu przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen Produktów, które mogą nastąpić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia Produktu przez Klienta.

10) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego w każdym czasie. Powyższe uprawnienie nie dotyczy złożonych Zamówień Produktów.

11) Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

12) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów przesłania Produktu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

        13) Brak jakichkolwiek danych (podanie koloru, nr ulicy, kodu pocztowego itp)powoduje opóźnienie nadania przesyłki do momentu  uzyskania przez nas kompletnych informacji. W celu uniknięcia powyższej sytuacji prosimy o uważne wypełnianie formularza.

4. DOSTAWA PRODUKTÓW.

1) Sprzedawca dostarczy Klientowi zamówione Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

a) poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy;

b) za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę;

c) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

2) Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3) Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

4) Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca udostępnia Klientowi informację o wysokości kosztów dostawy Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu.

5) W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty przelewem bankowym lub za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU lub PayPal, dostawa zamówionego Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym cena sprzedaży Produktu powiększona o koszt dostawy Produktu wpłynęła na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy. Czas realizacji zamówienia podany jest orientacyjnie i może być przedłużony w zależności od dostępności towaru w magazynie oraz czasu dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie Sprzedający powiadamia Klienta o terminie dostępności towaru i okresie realizacji zamówienia

6) Sprzedawca może w ramach promocji odstąpić od pobrania kosztów dostawy Produktu, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

7) Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania Zamówienia Produktu przez Klienta.

5. PŁATNOŚCI.

1) Płatność za zamówiony Produkt może zostać dokonana:

a) za pobraniem przy odbiorze Produktu,

b) przelewem bankowym na rachunek 29 1160 2202 0000 0001 4761 5270 w tytule przelewu nalezy wpisać nr zamówienia.

c) za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU, w ramach którego usługi świadczy Spółka PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60 – 166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779 – 23 – 08 – 495, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 zł opłacony w całości. krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 873), wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

d) za pomocą systemu płatności elektronicznych PayPal, w ramach którego usługi świadczy gotówką w kasie Sprzedającego, przy odbiorze osobistym Produktu.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1) Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu.

2) Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.

3) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4) Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, na adres siedziby Sprzedawcy.

5) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

6) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7) Przesyłki wysłane za pobraniem nie są przyjmowane.

8) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9) Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu wyżej wskazanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności dokonanej przelewem bankowym, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na rachunek bankowy Konsumenta. W przypadku płatności dokonanej za pobraniem przy odbiorze Produktu, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na adres Konsumenta wskazany w formularzu Zamówienia Produktu.

10) Konsument, w razie zwrotu, musi przedstawić oraz odesłać oryginał paragonu, który jest jedynym akceptowanym przez sklep dowodem zakupu.

11) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13) Tkaniny zakupione z kategorii Outlet inaczej wyprzedaż nie podlegają zwrotom. Jest to towar niepełnowartościowy.

7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.

1) Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną (rękojmia).

2) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

3) Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolną od wad lub usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

4) Konsument może wykonać uprawnienia, o których mowa w ust. 3 powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

5) W przypadku wad prawnych Produktu, Konsument ma prawo żądać od Sprzedawcy dostarczenia Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub żądać obniżenia ceny Produktu z powodu wady Produktu.

6) Konsument może wykonać uprawnienia, o których mowa w ust. 5 powyżej, w terminie 1 roku od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne, przy czym bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.

7) Reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu należy składać na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy.

8) Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

9) W przypadku uszkodzenia paczki dostarczonej przez kuriera lub pocztę polską konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera i nie odbieranie paczki, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedającym.

10) W przypadku odebrania paczki bez jej sprawdzenia jej stanu, Sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji dotyczących uszkodzeń towaru powstałych podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem Sprzedawca może wymienić towar na nieuszkodzony oraz dochodzić swoich praw od firmy kurierskiej.

11) W przypadku otrzymania przesyłki niezgodnej z zamówieniem należy skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą w celu wymiany na właściwy produkt.

12) Produkt podlegający wymianie musi zostać przygotowany do odbioru przez kuriera. W takim wypadku koszt odbioru i transportu pokrywa Sprzedawca.

8. GWARANCJA Sprzedawana tkanina jest w pierwszym gatunku bez żadnych wad i w przypadku pojawienia się jakiegoś błędu bądź skazy - klient zwraca tkaninę na koszt sprzedającego.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

1) Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:

a) wystąpić do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży Produktu. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214),

b) wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

c) wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą.

2) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

10. DANE OSOBOWE.

1) Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Motex Monika Pyszka, ul.ul. Rumuńska 1C, 91-337 Łódź.

2) Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży.

3) Klienta ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże Umowy.

5) Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego dostępną na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

11. PLIKI COOKIES I OCHRONA PRYWATNOŚCI.

1) Wszelkie dane osobowe otrzymane przez Sprzedawcę za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie Internetowej są traktowane są jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia, bądź udzielenia informacji dotyczącej oferty handlowej naszej firmy.

2) Sprzedający informuje, że zawartość Sklepu Internetowego jest ego własnością i nie zezwala na wykorzystanie jakichkolwiek informacji bez pisemnej zgody.

3) Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia oraz opisy są wyłączną własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.

4) Wszelkie informacje o korzystaniu z plików cookies dostępne są w Polityce Cookies dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 luty 2015 r.

2) O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu Internetowego z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

3) Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

4) Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz dołączenie do zamówionego Produktu dowodu zakupu zawierającego specyfikację zamówienia Produktu oraz pisemnego pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.

Kontakt

Motex Tkaniny i Dzianiny Sklep Internetowy
ul. Rumuńska 1C,
91-336 Łódź

Infolinia 
tel. 733703977

email: tkaniny.motex@gmail.com

NIP: 7291672422
REGON: 100738814

Hurtownia